Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Viavera Recruitment investeert al 20 jaar in mensen

Omstandigheden

Ongeval naar het werk

In dit geval moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Laat het ongeval altijd door de politie, de hulpdiensten of door geïdentificeerde getuigen vaststellen, zelfs als het niet zo ernstig blijkt te zijn. Niet vergeten de identiteit en het adres van de getuigen te noteren op het formulier. Deze informatie is van cruciaal belang voor de verdere administratieve afhandeling.

Ongeval op het werk / Arbeidsongeval

Breng ons meteen op de hoogte, ook indien de gevolgen van het ongeval eerder beperkt zijn. Laat uw directe leidinggevende in uw plaats ons contacteren indien het om een ongeval met meer ernst gaat.

Gelieve bij contactname volgende elementen zeker mee te delen:

 • plaats, datum en uur van het ongeval
 • beschrijving van het voorval en de oorzaken
 • opgelopen verwondingen
 • identiteit van de verantwoordelijke van het bedrijf die bijkomende inlichtingen kan geven
 • naam en adres van getuigen.

Vraag om verzorging en laat het ongeval vaststellen door een dokter.

Meld ook steeds de naam en adres van uw ziekenfonds zodat wij hen op de hoogte kunnen brengen.

Heeft u een werkongeval, of een ongeval op de weg naar of van het werk worden uw medische kosten en uw inkomensverlies gecompenseerd. Wij betalen u tot op het einde van het contract, daarna betaalt onze verzekering. Als de verzekering het ongeval niet erkent, dan betaalt uw ziekenfonds de kosten en uw inkomensverlies. Hierdoor is de uitzendkracht steeds ingedekt tegen inkomensverlies en zijn er geen medische kosten te betalen.

Te laat of niet arriveren

Het spreekt voor zich dat u dit ten allen tijden moet trachten te vermijden. Naast inkomensverlies kan dit op termijn (en bij herhaling) nefaste gevolgen hebben voor het verdere verloop van uw opdracht. Indien het gaat om een geval van overmacht moet u ons dat zo spoedig mogelijk melden.

Daarnaast hanteren wij het principe dat u als uitzendkracht steeds zowel uw consulent als uw directe leidinggevende (of de personeelsdienst) van de klant waar u werkt op de hoogte dient te brengen.

Ziekte

Breng in dat geval meteen, of ten laatste op het moment waarop u geacht wordt aanwezig te zijn, jouw consultant op de hoogte. Het spreekt voor zich dat het steeds aan te raden is om eveneens jouw directe leidinggevende op de hoogte brengen. Ga daarna naar jouw huisarts en bezorg ons zo snel mogelijk (ten laatste binnen 48u) een doktersattest voor de volledige periode van de afwezigheid. Daarnaast breng je best ook steeds jouw ziekenfonds op de hoogte.

De carensdag werd per 1 januari 2014 afgeschaft voor alle werknemers (dus zowel arbeiders als bedienden).
De afschaffing van de carensdag gaat gepaard met verschillende begeleidingsmaatregelen, waaronder de verwittigingsplicht, de beschikbaarheid voor de controlearts en het voorleggen van een geneeskundig voorschrift.

Dus als je ziek valt op een arbeidsdag, en je hebt al voldoende anciënniteit bij ons opgebouwd, dan heb je recht op gewaarborgd loon vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Let wel: dus enkel als je tijdig je medische getuigenschrift aan ons bezorgd hebt.

Bij langdurige ziekte kan je, gebonden aan bepaalde voorwaarden, een bijkomende vergoeding bekomen via het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Klein verlet / Kort verzuim

In sommige omstandigheden heeft een uitzendkracht, net als andere werknemers, het recht om afwezig te zijn van het werk (o.a. huwelijk, geboorte, overlijden, zetelen in een jury). Deze afwezigheden mogen niet tot loonverlies leiden. Dit noemt men klein verlet, verlof naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden, …) waarvoor werknemers afwezig mogen blijven van het werk met behoud van loon. Het spreekt voor zich dat de uitzendkracht zijn of haar consulent tijdig dient in te lichten en te voorzien van de nodige afschriften of bewijsstukken. De verantwoordelijkheid daartoe bevindt zich volledig bij de uitzendkracht. Uiteraard moeten alle omstandigheden die tot klein verlet kunnen leiden geval per geval bekeken worden. Al deze omstandigheden hebben immers hun eigen vormvereisten om geldig te zijn.

16) Klachten

Als je bij een conflict betrokken raakt bij de opdrachtgever en je slaagt er niet in om samen met jouw consulent een oplossing te vinden, dan kun je nog altijd terecht bij Federgon, de overkoepelende federatie voor rekruteringskantoren.
Binnen Federgon is een onafhankelijke ombudsdienst bevoegd voor arbeidsbemiddeling en voor de behandeling van klachten van uitzendkrachten, waarvoor een gestandaardiseerde procedure bestaat.

Zwanger

Net zoals gewone bedienden heeft u recht op 15 weken bevallingsrust, betaald door uw ziekenfonds. Daarvan zijn er minimum 9 verplicht te nemen onmiddellijk na de bevalling en minimum 1 verplicht voor de bevalling. Breng zowel uw consulent als uw ziekenfonds tijdig op de hoogte.

Geboortepremie / Kraamgeld

U heeft, als gezinshoofd, recht op een geboortepremie net als alle bedienden in vast dienstverband. Deze premie kan u vanaf de 6e maand van de zwangerschap aanvragen via uw consulent.

Kinderbijslag

Indien u gezinshoofd bent, heeft u recht op wettelijke kinderbijslag. Uw consulent zal uw gezinssituatie registreren bij de inschrijving in het kantoor. Hij of zij doet verder het nodige wanneer u via ons aan de slag zou gaan.

Zolang u als uitzendkracht voor ons werkt, blijft u aangesloten bij ons kinderbijslagfonds, ook als u zich opnieuw laat inschrijven als werkloze.

Vakantie

Net als iedereen heeft ook u recht op vakantie. Tijdens uw interimperiode betreft dit wel steeds onbetaald verlof. U spaart echter wel steeds vakantiedagen op. Deze dagen kan u dan wanneer u opnieuw in vast dienstverband treedt samen met eerder verworven dagen opnemen. Alle prestaties als uitzendkracht tellen dus mee voor de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld voor het volgende jaar.

Wanneer u vakantie wenst te nemen vragen wij u wel steeds om tijdig goedkeuring te vragen aan uw directe verantwoordelijke binnen het bedrijf, evenals uw consulent in te lichten. Hierbij dient wel vermeld te worden dat het tijdens de uitvoering van de tijdelijke opdracht niet altijd mogelijk is om vakantie te nemen vanwege een tijdelijke drukte of beperkte personeelsbezetting.

Vakantiegeld

Net als bij elke werknemer bedraagt je vakantiegeld bij interimwerk 15,34 % van je brutosalaris. Alleen het moment van uitbetaling verschilt:

 • Voor bedienden die interimwerk verrichten wordt dit vakantiegeld wekelijks (of maandelijks, afhankelijk van de frequentie waarmee het loon betaald wordt) bij elke loonbetaling vervroegd mee uitbetaald.
 • Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in de loop van de maand mei van het volgende jaar.

Feestdagen

Elk kalenderjaar omvat tien officiële en betaalde feestdagen:

Nieuwjaar, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis.

Net zoals alle werknemers in vast dienstverband heb je ook als uitzendkracht recht op de uitbetaling van deze wettelijke feestdagen (en eventueel de vervangingsdagen voor deze feestdagen) die vallen tijdens de arbeidsovereenkomst.

Als uw opdracht tot een einde komt gelden volgende regels met het oog op feestdagen die nadien plaatsvinden:

  • minder dan 15 dagen anciënniteit: je hebt geen recht op betaling van de feestdag die na het einde van je tewerkstelling valt.
  • 15 dagen tot 1 maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van één feestdag die binnen de 14 dagen na het einde van de tewerkstelling valt.
  • meer dan één maand anciënniteit: je hebt recht op de uitbetaling van alle feestdagen die binnen de 30 dagen na het einde van de tewerkstelling vallen.

Dit geldt enkel indien u nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst bent aangegaan op het ogenblik waarop de feestdag zich voordoet.

Eindejaarspremie

De uitzendsector heeft een specifieke regeling voor de eindejaarspremie. Om als uitzendkracht recht te hebben op een eindejaarspremie moet tijdens de referteperiode (1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar) 65 dagen zijn gepresteerd (inclusief ziektedagen en feestdagen), via één of meerdere uitzendkantoren.

De eindejaarspremie bedraagt 8,27% van het brutoloon dat tijdens de referteperiode verdiend is. Deze premie wordt toegekend door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (www.fondsinterim.be).

Dit fonds zendt, in het begin van de maand december volgend op het einde van de referteperiode, een document naar jouw laatst bekende thuisadres. Dat document bestaat uit 2 delen. Deel A bewaart de uitzendkracht voor zichzelf, deel B wordt ingevuld terugbezorgd aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Het Sociaal Fonds betaalt deze premie uit in de loop van de maand januari. De vernoemde bedragen zijn de bedragen die op heden van kracht zijn. Deze zijn steeds onderhevig aan wijzigingen en hangen tevens af van overige wettelijke bepalingen.

Pensioen

Als je interimwerk doet bouw je net zo goed pensioen op als een werknemer die in vast dienstverband werkt. Je wettelijk pensioen wordt immers berekend op basis van het inkomen dat je in de loop van je carrière opbouwt. Alle prestaties via uitzendarbeid tellen dus mee voor de berekening van het pensioen. Wij betalen daar als rekruteringskantoor de nodige bijdragen toe, net zoals alle andere werkgevers. De verwerking gebeurt automatisch, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de opbouw van uw pensioenrechten.

Deeltijdse arbeid

Indien wij u op dit moment geen voltijdse baan kunnen aanbieden, maar wel een deeltijdse, geven wij u het formulier C131A. Dit formulier dient u binnen de 8 dagen vanaf de aanvang van de tewerkstelling over te maken aan het tewerkstellingskantoor (VDAB).

Zij zullen dan op hun beurt nagaan, naargelang de verloning die u via ons ontvangt, of u nog recht heeft op een bijkomende vergoeding aan de hand van een formulier C131B dat wij u overhandigen op het einde van iedere maand. Op het einde van uw opdracht en wanneer u zich terug laat inschrijven als werkzoekende, ontvangt u opnieuw stempelgeld als voltijdse werkzoekende.